Työtyytyväisyys Reiferillä

Olemme mitanneet työtyytyväisyyttä lähes samansisältöisellä kysymyspatteristolla vuodesta 2012 lähtien. Vastauksetkin ovat lähes poikkeuksetta toistaneet samaa; työ koetaan Reiferillä mielekkääksi, olosuhteet ovat kunnossa ja työkaverit ovat loistavia. Kehitettävää on aina löytynyt omaan työhön liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista, palautteen saamisen vähyydestä sekä esimiestyöskentelystä. Lisäksi palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuus saa vuosittain muutaman kyseenalaistavan kommentin.

Tämän keväisen kyselyn tuloksien jälkeen jäimme pohtimaan asioita. Vaikka olimme vuosittain pyrkineet tekemään asioita palautteen perusteella paremmin, oli kehitys jäänyt joissakin asioissa suoraan sanoen vaatimattomaksi. Toki joissain asioissa on sitten saatu myös isoja parannuksia. Esimerkiksi muutaman vuoden takaiset koulutussatsaukset esimiestyöskentelyyn näkyivät heti parempana tyytyväisyytenä omaan esimieheen ja palautteen saamiseen. Toisaalta taas on poljettu paikallaan, kun ei ole löydetty oikeita keinoja vaikuttamisen työkalupakkiin. Tällöin vaikutusmahdollisuudet omaan työhön on koettu heikoiksi.

Parannettavaa on ollut joka vuosi. Pohdinnan jälkeen päätimme haastatella kaikki työntekijät ulkoisen kumppanin avulla. Jokaiselle työntekijälle varataan vajaa tunti kahdenkeskistä haastatteluaikaa, jossa ehdittäisiin käymään läpi työssä koetut positiiviset asiat sekä varsinkin asiat, joissa olisi kehitettävää. Tavallaan syventävä haastattelu vuotuisen kyselyn teemoihin.

Haastattelut suoritettiin ulkoisen kumppanin toimesta elo-syyskuussa. Joillakin riitti tarinaa lähes tunniksi, joillakin asiat oli käyty nopeammin lävitse. Haastattelija teki saman tien muistiinpanot kannettavalle tietokoneelle. Joidenkin mielipiteiden mukaan vuorovaikutus olisi saattanut olla parempi esimerkiksi nauhoittamalla keskustelut sekä litteroimalla ydinsisältö myöhemmin.

Haastattelutuloksista saatiin arvokasta tietoa.

Positiivisena asiana koetaan ehdottomasti tiivis ja yhteishengeltään hyvä työporukka. Lähes poikkeuksetta arvostettiin työkavereita, heidän ammattitaitoaan ja oltiin valmiina auttamaan toveria työ- ja muissakin asioissa. Myös uusien työntekijöiden puolelta kiiteltiin mukaan porukkaan pääsemisen helppoutta.

Kiitosta sai myös työturvallisuusasioiden hoito sekä Hallitien olosuhteet. Olosuhteissa Sepäntien yksikkömme on edelleen kehityksen alla, mutta kehittämisen suuntaviivat ja työkalut 5S-menetelmineen ovat käyttöönottovaiheessa.

Työnantajan tarjoamia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia arvostettiin ja niitä pidettiin hyvänä keinona kehittää omaa ammattitaitoaan. Pienenä yrityksenä haluamme tarjotakin työntekijöillemme mahdollisuuksien mukaan kiinnostavia tehtäviä, tukea kouluttautumiseen ja mahdollisesti urapolun päätä ainakin.

Kehityskohteita löytyi paljonkin. Monesti ne liittyivät asioihin, jotka eivät ole suoraan tuotantoprosessiin liittyviä. Esimerkiksi turhautumista on aiheuttanut tuotannonvälineiden pieninvestointien teko, joka on koettu vaikeaksi. Hankintoja tekevä henkilö ei saa oikein kiinni, mitä tuotannon kaveri tarkoittaa tiuskimalla että pitäisi saada paremmat vehkeet. Siispä muiden kuin asiakastöihin menevien hankintojen ostoprosessia pitää selkiyttää ja parantaa.

Toimihenkilöiden työnkuvia ja roolituksia tulee selkiyttää. Joskus vuosia sitten tehdyt osaamis- ja vastuumatriisit tarvitsevat säännöllistä päivittämistä ja tarkistamista. Muutoin ne voivat herättää enemmän kysymyksiä kuin oli tarkoituskaan, eivätkä täten oikein palvele tarkoitustaan.

Monitaitoisuutta voitaisiin kehittää. Reifer pystyy tällä hetkellä tekemään todella monipuolisesti erilaisia koneenrakennuksen komponentteja ja kokoonpanoja, esimerkiksi levyä käsittelemme paksuuksissa 0,5mm – 80 mm omassa tuotannossa. Tämän pitäisi tarjota nykyistä parempia mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoa erilaisissa tehtävissä.

Eri työryhmien ja eri tehtaiden välistä yhteistyötä tulee parantaa. Tiedon, osien ja henkilöstönkin pitää pystyä liikkumaan eri työpisteiden välillä kitkattomasti. Käytämme turhaa aikaa ja resursseja ongelmia edestakaisin pompottelemalla, kun paremmalla yhteistyöllä saisimme ongelmat ratkaistua nopeammin ja tehokkaammin. Turhasta rajanvedosta tulee pyrkiä pois. Tämä varmaan helpottuisi, jos tuntisimme toisemme paremmin (tästä työnantajalle vinkkinä, että perinteisiä saunailtoja saisi olla useamminkin…)

Kaiken kaikkiaan haastattelun tulosten perusteella saimme henkilöstöltä arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan ja kuinka paljon eri kehityspanoksia kannattaa suunnata. Lisäksi annoimme kaikille mahdollisuuden vaikuttaa. Mielestämme kaikki tämän mahdollisuuden myöskin käyttivät. Jatkuvalla yhteistyöllä saamme edelleenkin työtyytyväisyyttä Reiferillä parannettua.