Korona ja etätyö konepajassa

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät voivat suorittaa työtehtävänsä turvallisesti. Varsinkin näinä epidemia-aikoina yhtenä vaihtoehtona tähän on etätyö. Etätyötä tulisi suosia erityisesti, jos työntekijä tai hänen läheisensä on matkustanut koronavirusalueella tai muuten on aiheellista epäillä tartunnan mahdollisuutta.

Reiferillä siirryttiin etätyöhön mahdollisuuksien mukaan maaliskuussa. Konepajatyön luonteeseen kuuluu, ettei etätyö ole juurikaan mahdollista. Meillä etätyötä tekivät työnsuunnittelijat, joiden työ on pääasiassa tietojen syöttöä tietojärjestelmiin. Yhteydet toteutettiin Teams -sovelluksen avulla ja työ suoritettiin etätyöpöytäyhteyksin.

Etätyön hyötyjä ovat muun muassa työn tehokkuuden kasvu ja työmatkakustannusten vähentyminen. Lisäksi etätyö mahdollistaa työn- ja yksityiselämän joustavan yhteensovittamisen. Etätyöhön liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös ongelmia. Haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi työnjohdon järjestäminen ja työturvallisuudesta huolehtiminen.

Reiferillä varmistimme, että vakuutus kattaa myös mahdolliset työtapaturmat etätyössä. Etätyötä tekevät järjestivät työpisteensä kotona kuntoon siten, että työn tekeminen sujui mahdollisimman jouhevasti. Työn ohjaamisessa meitä auttoi paljon käyttämämme tiketöintijärjestelmä, johon asiakkaiden tarjous- ja työpyynnöt saapuvat. Järjestelmän avulla pysymme kartalla siitä, missä vaiheessa kukin pyyntö on ja saamme ohjattua jouhevasti töitä eteenpäin.

Työnantaja varmistaa, että työntekijällä on kaikki tarvittavat välineet etätyön tekemiseen. Myös tietoturvan näkökulmasta yhteydet ja ohjeistus tulee olla valmiina. Etätyön tekemisessä on paljon asioita, joihin työnantaja ei voi suoraan vaikuttaa, ja siksi tietyiltä osin tietoturvallisuuden arvioiminen ja tietoturvan järjestäminen jää työntekijän vastuulle.

Tietoturvaohjeistus luotiin etätyösopimusta varten ja se käytiin lävitse etätyötä tekevien kanssa. Itse työskentely tapahtuu suurelta osin etätyöpöydällä, jolloin tiedostoja ei siirrellä palvelimen ulkopuolelle. Tulostusten määrä on vähäinen ja tulosteiden käsittely on ohjattu. Puhelin- ja etäpalaverikeskusteluita on vähän, ja huolehdimme siitä, ettei ulkopuolisia ole niitä kuulemassa.

Kaikilla työpaikoilla etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista. Kun etätöiden tekeminen ei ole mahdollista, tartuntoja voidaan ehkäistä myös erilaisin työn järjestelyin sekä työntekoa koskevin ohjein. Työnantajan on varattava työntekijöiden käyttöön suojavälineitä silloin, jos työtehtäviin liittyy olennaisesti tartuntavaara. Käsien pesua ja desinfiointia on tehostettava.

Valitettavasti suurin osa reiferiläisistä ei pysty etätyötä tekemään. Paikalle tulevien turvallisuuden varmistamiseksi pidimme vähintään viikoittain palaveria, jossa käytiin läpi turvallisia käytänteitä työn organisoimiseksi ja suorittamiseksi. Ohjeistimme työntekijöitä hyvästä käsihygieniasta, turvavälien pitämisestä sekä painotimme, ettei sairaana tai oireisena saa tulla töihin. Jaoimme töihin tuloa ja poislähtöä varten henkilökunnan kolmeen vuoroon, jotta saimme porrastettua väkimäärää sosiaalitiloissa. Kahvihuoneessa yhtäaikaista olijoiden määrää rajoitimme. Lisäksi tehostimme yhteisten kosketuspintojen siivousta ja puhtaanapitoa muutoinkin. Ohjeistimme meille saapuvaa ulkopuolista väkeä sekä minimoimme meillä tapahtuvat vierailut käytännössä olemattomiin.

Kokemuksia poikkeusaikojen työskentelystä on saatu. Työ konepajassa sujuu turvallisesti, kun käytänteet ja ohjeistus on mietitty viranomaisohjeiden mukaan. Etätyö on meidänkin osalta joiltakin osin mahdollista, ja sitä tulee suosia aina kun mahdollista.

Toivomme, että tehdyt muutokset työskentelyyn osoittautuvat riittäviksi, ja pääsemme tilanteen niin salliessa takaisin tutumpaan työskentelytapaan. Olemme kuitenkin valmiina mahdollisten uusien aaltojen varalta tiukentamaan jälleen suojautumistamme.