Toimitusaika tarkemmaksi tehokkaammalla suunnittelulla

Viime syksyn aikana otimme käyttöön Delfoi Planner -tuotannonsuunnitteluohjelmiston osana toiminnanohjausjärjestelmäämme. Käyttöönotto tehtiin vaiheittain, ensin Hallitien levyosapainoitteisessa tuotannossa ja alkutalvesta Sepäntien raskaampien kappaleiden tuotannon osalta.

Syy, minkä takia päädyimme investoimaan erilliseen tuotannonsuunnitteluohjelmistoon, oli tavoiteltu asioiden selkeys. Aikaisemmin ohjasimme tuotantoa ERP ja MRP -tyyppisesti tilauksen valmistumisesta taaksepäin, ja tämä ei mielestämme antanut meille riittävää tarkkuutta resurssitasolla. Pystyimme kyllä suunnittelemaan tuotannon työvaihekohtaisesti viikko- ja päivätasolle, mutta erilaisten töiden erityispiirteet toivat jatkuvasti haasteita ja yllätyksiä; milloin resurssin työkalut olivat toisaalla käytössä ja milloin jokin erityisosaaja oli viikon ajan liian kovassa kuormassa ja niin edelleen. Lisäksi annoimme itsemme käsittää asiakkaiden haluavan monesti yhä nopeampia toimitusaikoja.

Lisäksi emme olleet aivan tyytyväisiä käytössä olleeseen töiden jakelu- ja kuittauskäytänteisiin. Meillä oli tuotantotiloissa muutama työasema, joista saattoi selailla työvaiheen työjonoja, hakea työmääräimiä ja kuitata töitä alkaneeksi ja loppuneeksi. Työasemanäyttöjen käyttö oli tietokonetyöskentelyyn tottumattomalle hankalaa ja aikaa vievää.

Tekemämme selvitystyön päätteeksi päätimme valita muutamasta vaihtoehdosta tuotannonsuunniteluohjelmistoksi Delfoi Plannerin. Ohjelmistolla oli aikaisempaa näyttöä toiminnasta toiminnanohjausjärjestelmämme kanssa, ja mielestämme ohjelmiston ominaisuudet riittivät toimintaamme. Ohjelmiston integrointi tarpeisiimme sujui hyvin, ja käyttöön Planner ohjelmisto saatiin loppukesästä. Pienen harjoittelujakson jälkeen ohjelmisto toimi niin hyvin, että se laajennettiin myös Sepäntien puolen tuotantoon.

Nykyisellä toimintatavalla hallinnoimme myynnin ja valmistettavien tuotteiden työaikavaiheistukset ja osaluettelot toiminnanohjausjärjestelmässämme, josta niiden siirryttyä valmistukseen kaikki em. tieto siirretään Delfoi Planneriin, jossa kunkin työvaiheen aikataulutus tehdään resurssi- ja miestasolla. Samaan aikatauluun huomioidaan varastoissa olevien raaka-aineiden ennustetut määrät sekä ostotilauksien mukaan saapuvien komponenttien aikataulut. Kun tuotteen valmistusaikataulu on saatu Plannerin puolella suunniteltua toteutettavaksi, siirretään aikataulutieto takaisin myynnin nähtäväksi ja voimme vahvistaa tilauksen hyvin suurella todennäköisyydellä toteutuvalla päivämäärällä.

Välttämättömien muutosten vieminen tuotantosuunnitelmaan on suhteellisen helppoa, ja esimerkiksi sairaspoissaolon sattuessa voidaan reagoida nopeasti ja suunnitella tuotantoaikataulu toisella vaihtoehdolla.

Myös tuotannon työntekijät ovat ottaneet muutoksen hyvin vastaan. Paremman suunnittelun luoma työjärjestys on tuonut selkeyttä tekemiseen ja poistanut kiireen tunnetta. Lisäksi työntekijäkohtaiset työjonot ovat haluttaessa käsipäätteessä nähtävissä, josta työ voidaan myös leimata alkaneeksi ja päättyneeksi.

Asiakkaille ratkaisu näkyy parempana toimitusvarmuutena sekä nopeutuneina toimituksina. Kysy lisää mnyynnistämme: reifer@reifer.fi

3 tapaa tehdä tiiveystestaus säiliöille

Me Reiferillä valmistamme paljon erilaisia säiliöitä ja säiliömäisiä rakenteita levyosista hitsaamalla. Reiferin rutiineihin kuuluu tehdä aina säiliölle ja säiliömäisille rakenteille tiiveyskoe, jolla varmistutaan rakenteen ja hitsaussaumojen tiiveydestä.

Kun säiliörakenne perustuu levyrakenteiden käyttöön, ei säiliö useinkaan ole varsinainen paineastia. Tällaiset säiliöt ovat nesteiden säilytykseen, siirtoihin ja jakoihin tehtyjä väliaikaissäiliöitä, joilla ei esimerkiksi ole määritettyä kayttöpainetta. Levyrakenteinen säiliö ei myöskään kestä kovinkaan suuria paineita ilman että säiliön suorat pinnat alkavat muuttaa muotoaan. Kuitenkin säilöt olisi syytä testata heti valmistuksen jälkeen, jolloin vältytään kalliilta jälkityötä mahdollisen rakenteen vuotokohdan löydyttyä vasta säiliön myöhemmän käyttöönoton jälkeen.

Nestesäiliöille voidaan tiiveyskoe tehdä periaatteessa kolmella tavalla:

  • paineilmalla tai alipaineella
  • nesteellä
  • ultraäänellä

Näistä paineilmalla tehtävää koetta emme käytä ollenkaan. Ylipaineisen ilman käytössä on aina paineilman käyttöön liittyvä vaara. Säiliöstä saattaa paineen vuoksi irrota hitsattu, ruuvattu tai muu osa, joka saattaa paineen vuoksi sinkoutua testihenkilöstöä kohti aiheuttaen vaaran. Lisäksi paineilman käyttö aiheuttaa kuulovaurion vaaran, mikäli testattava rakenne pettää.

Joitakin säiliöitä olemme testanneet alipaineella. Tällöin säiliöön (tai vastaavaan rakenteeseen) kiinnitetään yhde, jonka avulla säiliön sisälle imetään hyvin pieni alipaine. Tämän jälkeen alipaineinen säiliö upotetaan veteen, ja halutun ajan jälkeen tarkastetaan säiliöön mahdollisesti päässyt veden määrä. Tämä testimenetelmä sopii esimerkiksi joidenkin luukullisten säiliöiden luukkuratkaisujen vedenpitävyyden tutkimiseen.

Nesteellä, käytännössä vedellä tehtävä painekoe on nestesäiliöille yksinkertaisin. Yleensä tulee kiinnittää vain huomiota käytettävään paineeseen. Mikäli kyseessä on laajat pinnat omaava säiliö, voi testauspaine olla alhaisimmillaan veden oma paine. Tällöin ei ole vaaraa säiliölle tapahtuvista muodonmuutoksista. Lisäksi vesijohtoverkostosta tulevaa 4-6 baarin painetta on helppo alentaa esimerkiksi yhden baarin testipaineeseen, joka voi olla joillekin säiliöille oikein sopiva.

Nesteellä tehtävälle kokeelle tulee määrittää jokin testausaika. Yleensä minimiaika on puoli tuntia. Joskus ajaksi on määritetty vaikkapa 24 tuntia. Valmistajan kannalta optimaalisin aika on se, joka huomioi yhden työvuorokauden aikarajoitteen. Esimerkiksi 16 tuntia tarkoittaa sitä, että edellisenä päivänä paineistettu säiliö saadaan tarkastettua seuraavan työpäivän aamuna, ja toimitettua samana päivänä jo eteenpäin seuraaviin työvaiheisiin tai asiakkaalle.

Nestetäytöissä tulee tietenkin säiliössä olevat liitännät, yhteet ja huolto- sekä miesluukut tulpata testin ajaksi. Näihin tarvittava materiaali ja komponentit suunnitella ennen testausta-

Reiferillä käymme yleensä asiakkaan kanssa keskustelun sopivasta testipaineesta ja ajasta, sekä osaamme ehdottaa sopivaa kombinaatiota.

Tietyissä erikoistapauksissa rakenteen tiiveyttä voidaan testata myös ultraäänellä. Tällöin rakenteen sisälle asemoidaan ultraääntä lähettävä yksikkö, ja mikrofonipäällä tarkastetaan rakenteen ulkopuolelta äänen avulla mahdollisia vuotokohtia. Tämä menetelmä soveltuu myöskin erilaisten luukku- ja oviratkaisujen tutkimiseen tapauksissa, joissa nestettä ei voida tai haluta käyttää.

Erilaisten säiliöiden tiiveydestä varmistumiseen on siis erilaisia tapoja. Mikäli mietit oman tuotteesi testausta, ota yhteyttä myyntiimme: reifer@reifer.fi tai soita 040 8281 900

Tehokas valmistus suunnittelun tukena

Moni kone- ja laitevalmistaja keskittyy omaan ydinosaamiseensa, tuottamaan laadukkaita koneita asiakkailleen. Mekaniikan suunnittelun osalta tämä johtaa toivottavasti siihen, että valmistettava kone toimii hyvin ja täyttää käyttötarkoituksensa hyvin. Hyvässä tapauksessa myös koneen osien ja osakokonaisuuksien valmistettavuuteen osataan kiinnittää huomiota.

Yhä harvemmalla kone- ja laitevalmistajille on enää omaa osavalmistusta. Tämä tuo varmastikin kustannussäästöjä koko valmistus- ja hankintaketjun osalta. Haittapuolena tässä voi olla mekaniikkavalmistuksen suunnitteluosaamisen ohentuminen. Suunnittelija ei saa enää samalla tavalla suoraa, rakentavaa ja kehittävää palautetta, kuin jos mekaniikan valmistus olisi saman katon alla.

Me Reiferillä koemme yhdeksi tärkeäksi tehtäväksemme antaa valmistuksen aikana havaittua palautetta asiakkaidemme suunnitteluun. Mikäli havaitsemme tuotteen valmistuksen aikana joko valmistettavuuteen tai tuotteen lopullisen käytön kannalta parannettavaa, pyrimme siitä antamaan tietoa hyvinkin suoralla tavalla. Emme välttämättä aina täytä monimutkaisia muutoslomakkeita, vaan monesti muutosehdotus voi olla suoraan asiakkaamme piirustukseen skissattu muutosehdotus, joka sähköpostitetaan joko suoraan tiedossa olevalle suunnittelijalle tai oston suorittaneelle taholle.

Ilahduttavan monta kertaa muutospyyntö etenee muutokseksi asti. Parhaimmillaan pystymme muutoksen yhteydessä perustelemaan, miksi kyseinen muutos tulisi toteuttaa, millaisia vaikutuksia sillä on valmistettavuuteen ja minkälainen kustannusvaikutus muutoksella on osakokonaisuuden hankintahintaan.

Mikäli emme ole toimittaneet vielä sinun yrityksesi tuotteisiin liittyviä muutosehdotuksia, kysy ja pyydä niitä suoraan myynnistämme: reifer@reifer.fi

Aika- ja kustannussäästöjä kokonaisuuksista

Ei tarvitse olla kovinkaan iso tai teknisesti vaikea kone tai laite, kun sen osaluettelon mukainen osien määrä on mittava. Kun tyypillisesti kone- tai laitevalmistaja ei itse valmista kaikkea, on hankinnalla suuri merkitys valmistuksen sujuvuudessa, kustannuksien hallinnassa ja aikataulussa pysymisessä.

Samaan aikaan mekaniikkaa tarjoavien alihankintayritysten palvelukirjo on laaja. Joku tarjoaa laserleikkausta, toinen koneistusta, kolmas pintakäsittelyä ja niin edespäin. Monella yrityksellä toki palvelu on jo laajaa ja kattaa varsin hyvin olemassa olevan asiakaskunnan haluaman mekaniikkavalmistuksen.

Voisiko alihankkijoilta ja mekaniikkatoimittajilta vaatia kuitenkin nykyistä laajempia toimituksia ja enemmän palvelua? Entä jos saisi koko laitteen mekaniikan hankittua samasta paikasta, ja kokoonpanon vaatimat anturit, kiinnitysosat ja tiivisteet samalla? Olisiko konevalmistajan helpompi keskittyä omaan tekemiseensä, kun saapuva tavara on hieman pidemmälle jalostettua?

Mielestämme kyllä. Perusteluina ajan ja kustannuksien säästö.

Toimitusketjussa aikaa säästyy, jos pystyy valitsemaan mekaniikkatoimittajaksi mahdollisimman laajan palveluvalikoiman omaavan toimittajan. Mikäli samalta toimittajalta saadaan hankittua tuotteen valmistuksen kaikki työvaiheet, on ajansäästö jo ilmiselvää. Samalla saadaan säästettyä kustannuksia mahdollisten kuljetuskustannusten jäädessä pois.

Komponenttihankinnoissakin aikaa säästyy, kun määriteltyjen komponenttien ostotoiminta on ulkoistettua. Nykyaikainen suunnittelu tuottaa hyvin tietoa vaadittavien komponenttien ominaisuuksista, ja sopivien toimittajien löytäminen on todennäköisempää tuttujen yritysten joukosta. Kun komponentille on määritelty toimittaja, ja sen hinta on neuvoteltu päämiehen toimesta perustuen vaikkapa vuosiennusteeseen, voi sen varsinaisen tilaamisen siirtää alihankkijalle. Alihankkija tilaa komponentin päämiehen sopimuksella omaan tuotantoonsa, ja vastaa komponentin saapumisesta, varastoinnista ja toimittamisesta päämiehelle. Tällaiseen hankintakuvioon valittujen komponenttien ostotoiminta ei turhaan kuormita päämiehen ostajia.
Kokonaisuuksia hankkimalla kustannuksia säästyy työajan tehostumisena. Säästyvä työaika hankinnassa voidaan käyttää volyymin kasvattamiseen tai toimittajayhteistyön laadulliseen parantamiseen.

Mikäli halutaan siirtyä suurempien kokonaisuuksien hankintaan, tulee luonnollisesti varmistua alihankkijan kyvystä toimia valitussa toimituslaajuudessa. Alihankkijan oman tuotannon laajuuteen, mahdolliseen toimittajaverkostoon ja ostotoimintaan tulee tutustua huolella ja vaatia näyttöjä aikaisemmasta toiminnasta. Aikaisemmat kokemukset ja mahdolliset referenssit auttavat myös tekemään päätöksiä pohdittaessa hankintakokonaisuuden laajentamista.

Meillä Reiferillä on kokemusta sekä laajan alihankintaverkoston ohjaamisesta isoissakin toimituskokonaisuuksissa että näyttöä tehokkaasta ostotoiminnasta. Lisäksi omaamme laajan metallintyöstövalikoiman pintakäsittelyineen. Kysy lisää myynnistämme!

Työaikakeinot jouston mahdollistajana

Alihankkija elää ja hengittää asiakkaidensa rytmissä. Tämä tarkoittaa yleensä lyhyttä näkymää ja tilanteita, joissa nopeus on valttia. Toimitusaika on yleensä kriittinen tekijä, ja harvoin sitä on liikaa.

Toisaalta on myös hetkiä, jolloin kaikille käsille ei riitä tekemistä. Tämäkin on normaalia vaihtelua alihankkijan arjessa.

Suuriin vaihteluihin sopii huonosti perinteinen ”kahdeksasta neljään” -ajattelu. (Myönnetään, että meillä Reiferillä työtä on iät ja ajat tehty aloittaen aamukuudelta). Tämän vuoksi olemme ottaneet käyttöön työaikapankin. Työaikapankki ei onnistunut meilläkään ensimmäisellä kokeilulla, vaan sen sääntöjä ja käytäntöä rassattiin useamman kerran, jotta siitä saatiin aidosti toimiva työkalu kapasiteetin hallintaan. Muutamaan otteeseen jouduttiin turvautumaan lauantaitöihin, jotta aito kiinnostus työaikapankkiin löytyi kaikilta osapuolilta.

Miten työaikapankki toimii Reiferillä?

Osatekijöinä työaikapankissa ovat normaalit työtunnit, pekkaset, kiky -tunnit ja sovittaessa ylityön perusosa. Kaikki yksi yhteen -periaatteella. Kullekin viikolle sovitaan tavoitetuntimäärä – yleensä 40 tuntia, jonka mukaan töitä tehdään. Normaalina 40 tunnin viikkona ei pankkisaldo siis muutu. Kiiretilanteissa viikkotuntimäärä asetetaan esimerkiksi 50 tuntiin, jolloin pankkisaldo lisääntyy tuon 10 tuntia viikossa. Vastaavasti hiljaisena aikana viikkotuntimäärä voi olla vaikkapa 32 tuntia, jolloin yksi kokonainen vapaapäivä on ilmeinen.

Työntekijä saa palkkansa tasaisesti 40 viikkotunnin mukaan, oli tehtyjä tunteja sitten 50 tai 32. Erotus huomioidaan pankkisaldossa.

Pekkaset ja kiky -tunnit on koplattu yhteen. Laskimme, että edellä mainittujen osatekijöiden vaikutuksesta työntekijä saa lisätunteja vuodessa 84, eli 21 tuntia neljännesvuosittain. Tämä tuntimäärä lisätään työaikapankkisaldoon kullekin työntekijälle aina kolmen kuukauden välein.

Työaikapankista voi tehdä nostoja sekä rahana että aikana.

Ylitöitä ei pidä sekoittaa työaikapankkiin. Meillä ylitöitä tehdessä (aina työnantajan aloitteesta), työntekijä voi päättää perusosan pankkiin tai maksuun laitosta. Ylityökorotus maksetaan aina seuraavassa tilissä.

Pankin käytön ilmoitusajoissa meillä on selkeä käytäntö. Yli kolmen päivän vapaissa ilmoitusaika on työntekijällä vapaata halutessa yksi viikko, päivän poissaoloissa yksi päivä ja sovittaessa heti. Esimerkiksi aurinkoisena maaliskuun päivänä voi lähetä pilkille heti, mikäli se ei luvattuja asiakastöitä haittaa. Työnantajan ilmoitusaika viikkotuntimäärää muutettaessa on 3 päivää.

Työaikapankin käyttö on lisännyt sekä yrityksen reagointikykyä että joustavuutta. Työntekijät kokevat pankin parantaneen työtyytyväisyyttä. Selkeänä lisäarvona koetaan myös mahdollisuus suunnitella omaa työaikaa aiempaa joustavammin.

Suosittelemme työajan uudelleen pohdintaa kaikille työpaikoille sekä rohkaisemme kokeilemaan perinteisestä poikkeavia työaikamuotoja!

Tiketöintijärjestelmä asiakaspalvelussa

Reiferillä vaihdettiin viime vuoden lopulla vanha sähköpostijärjestelmän tarjoaja Office 365 –palveluun. Siihen liittyvän isomman uudistuksen tavoitteena oli nykyaikaistaa it-infra vastaamaan tämän päivän tietoturvavaatimuksia, sekä muun muassa mahdollistamaan paikasta riippumaton työskentely.

Sähköpostijärjestelmän vaihdoksen vuoksi jouduimme miettimään tapaa, jolla asiakkailta tulevat viestit, tarjouspyynnöt ja tilaukset hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiakasta parhaiten palvelevalla tavalla.

Perinteisessä sähköpostissa, useamman käyttäjän organisaatiossa, ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa asiakkaan viestit ovat juuri sen henkilön sähköpostilaatikossa, joka on poissa. Tällöin tietoa ei saada jaettua niitä tarvitseville. Yhtään parempi ei ole tapa, jossa organisaation muut jäsenet otetaan viestiketjuun mukaan CC –tai Kopio –toiminnoilla; tällä tavalla varmistutaan siitä, että kaikkien sähköpostilaatikot ovat täynnä ja kaikilla riittää vääränlaista kiirettä.

CRM-järjestelmissä asiakkaan viestihistoria organisaatiossa saadaan talteen helpostikin, mutta CRM -järjestelmiin helposti liittyvä monimutkaisuus ja valtava asiakastiedon määrä ei ehkä ollut juuri sitä, mitä haimme.

Päätimme Reiferillä ongelman ratkaisemiseksi ottaa käyttöön tiketöintijärjestelmän. Tiketöintijärjestelmä on esimerkiksi IT-hallintaympäristössä käytössä oleva järjestelmä, johon laitteiden käyttäjät lähettävät sähköpostilla keskitetysti tukipyyntöjä, joita sitten koulutettu henkilökunta ratkoo. Samaa järjestelmää on edelleen jatkokehitetty ja tänä päivänä esimerkiksi moni verkkokauppa käyttää tiketöintijärjestlmää asiakaspalvelussaan.

Tiketöintiohjelmistoja on paljon. Nopeahkon valintaprosessin jälkeen päädyimme ottamaan käyttöömme Zendesk –nimisen palvelun tiketöintijärjestelmäksi. Palvelun hyviksi puoliksi listasimme selkeän käyttöliittymän, matalan käyttöönoton kynnyksen ja valmiiksi kohtuullisen hyvät raportointiominaisuudet.

Järjestelmä toimii siten, että ohjelmiston asetusten avulla määritetään ainakin yksi yhteinen sähköpostiosoite (meillä reifer@reifer.fi), johon asiakkaita pyydetään kysymyksensä tai viestinsä lähettämään. Tähän osoitteeseen tulleet viestit kootaan järjestelmässä yhteen näkymään, josta vastaanottavan organisaation henkilöstö pääsee viestit lukemaan ja edelleen käsittelemään.

Viestin vastaanottamisen jälkeen kukin viesti voidaan lajitella esimerkiksi tarjouspyynnöksi, tilaukseksi tai yleiseksi kysymykseksi. Viestille voidaan asettaa prioriteetti ja tavoitepäivämäärä. Tärkeimpänä ominaisuutena kullekin viestille voidaan asettaa käsittelijä, eli henkilö, joka asiaa käytännössä hoitaa. Lisäksi kullakin viestillä on tila, joka on välillä ’Uusi’ – ’Ratkaistu’.

Kun viesteille on asetettu käsittelijä, muodostuu kullekin työntekijälle automaattisesti työjono, joka tarjoaa selkeän ja jaetun näkymän tällä henkilöllä työn alla oleviin viesteihin ja laajemmin koko organisaation työkuormaan. Näin yksikään asiakkaalta tuleva kysymys tai viesti ei pääse hukkumaan yksittäisen työntekijän sähköpostilaatikkoon.

Viestin käsittelyn yhteydessä voidaan kuhunkin viestiin liittää huomautuksia tai liitetiedostoja, jotka ovat jokaisen määritellyn henkilön luettavissa. Näin mahdollisten lomien tai muiden poissaolojen aikana voidaan asiakkaan keskeneräistä asiaa hoitaa tarpeetonta viivettä aiheuttamatta.
Asian tai viestiketjun päättäminen merkitsee viestin tilan muuttumista ’Ratkaistuksi’. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan kysymykseen vastaamista tyhjentävästi, tai tarjouksen tai tilausvahvistuksen lähettämistä.

Lisäksi järjestelmä tarjoaa monia muita edistyksellisiä ominaisuuksia, viestien automaattisia kohdistuksia käsittelijöille, viestipohjia, sähköpostimuistutuksia, muiden kanavien (Facebook, puhelin) käyttöä ja niin edelleen. Peruskäyttö on kuitenkin kohtuullisen suoraviivaista.

Kutakin tehtyä asiaa on myös helppo raportoida. Järjestelmästä nähdään kullakin hetkellä työn alla olevien viestien määrä, keskimääräinen ja käyttäjäkohtainen viestin käsittelyaika, ynnä muuta vastaavaa tietoa. Pystymme asettamaan itsellemme tavoitteita vaikkapa siitä, kuinka nopeasti haluamme asiakkaan tarjouspyyntöihin vastata, ja raporttien avulla voimme tätä tavoitetta ja sen toteutumista seurata.

Nyt puolen vuoden käytön jälkeen olemme pääosin järjestelmään tyytyväisiä. Järjestelmä antaa sen mitä haimme: meillä on selkeä, organisoitu tapa käsitellä asiakasviestejä. Viestit ovat tallessa ja helposti kunkin työntekijän luettavissa. Saamme kerättyä dataa palvelustamme asiakkaille jatkokehityksen perusteiksi.

Olisi mukava saada tietoa, kuinka asiakkaamme asian kokevat. Jos sinulla on annettavaa palautetta tai haluat kysyä jotain, laita viestiä myyntiimme sähköpostilla: reifer@reifer.fi

Asiakaskyselyn tulokset hyödyksi

Me Reiferillä keräämme asiakkailtamme palautetta säännöllisesti. Nyt huhtikuussa teimme asiakkaille tyytyväisyyskyselyn, joka on toistunut samanlaisena jo useamman kerran. Näin saamme tietoomme myös tyytyväisyydessä tapahtuneet muutokset ja saamme seurattua trendejä kehityksessä.

Asiakastyytyväisyyskyselymme on lyhyt, haluamme siihen vastaamisen olevan helppoa. Kysely käsittää 7 kysymystä, joihin kuhunkin vastataan asteikolla 1-5, jossa 5 on samaa mieltä ja 1 edustaa eriävää mielipidettä. Lisäksi vastaajalla on halutessaan mahdollisuus antaa sanallisesti vapaata palautetta, risuja tai ruusuja.

Kaikkien vastausten keskiarvoksi asiakkaamme antoivat tällä kertaa meille 4,2. Tulos täyttää tähän asti asettamamme tavoitteen ja jatkossa tavoittelemmekin korkeampaa lukemaa. Kiitos jo tästäkin lukemasta, vastauksien perusteella on helppo löytää parannettavaa.

Parhaat arvosanat

Korkeimmat arvosanat saimme yhteydenpidon helppoudesta, toimitustäsmällisyydestä ja tuotteiden laadusta.

Olemme siirtyneet vuoden alusta käyttämään sisäistä viestintäjärjestelmää, jossa asiakkailta tulleet viestit pystytään kohdistamaan vapaisiin resursseihin ja käsittelemään entistä nopeammin. Lisäksi saamme helposti mitattua erilaisten tarjouspyyntöjen ja tilausten käsittelyaikaa. Uskomme tämän parantavan ja helpottavan yhteydenpitoa entisestään. (toivommekin jatkossa meille tulevat yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen reifer(a)reifer.fi)

Toimitustäsmällisyyden arvostus pohjautunee siihen, että pystymme pitämään sen minkä lupaamme. Tilausten vahvistaminen pitävään toimitusaikaan on aiempaa helpompaa nykyisin, kiitos hyvien raportointityökalujen ja yhtenäisten toimintatapojen. Näemme järjestelmästämme tarkasti, milloin kysytyt tai tilatut kokonaisuudet on mahdollista valmistaa, ja vahvistamme tilaukset tähän aikatauluun.

Laaduntuottokyvykkyytemme oli parantunut kahdessa vuodessa paljon. Kiitos siitä kuuluu paljolti tekijöille. Käsittelemme nykyisin saadut laatupalautteet ja reklamaatiot niin ulkoisesti kuin sisäisestikin tehokkaasti ja järjestelmällisesti, ja pystymme monesti aidosti vaikuttamaan taustalla oleviin juurisyihin, ja poistamaan virheellisten tuotteiden aiheuttamaa harmia ja vaivaa asiakkaalle.

Parannettavaa

Parannettavaa toiminnastamme asiakkaiden mielestä löytyy edelleen toimitusnopeudesta ja hintatasosta.

Toimiessamme alihankkijana monelle taholle, ymmärrämme toimitusnopeuden merkityksen. Asiakkaamme kohtaavat omassa liiketoiminnassaan haasteita ja jokapäiväisiä muutoksia, jonka vuoksi meidän toiminnan tulee olla tehokasta, nopeaa ja ennustettavaa. Mikäli meidän toimitusajassa ja toimituskyvyssä tapahtuu nopeasti muutoksia huonompaan suuntaan, aiheuttaa se asiakkaillemme edelleen harmaita hiuksia. Toimitusnopeuttamme pyrimme parantamaan hallitsemalla kapasiteetin ennustettavuutta ja joustavuutta sekä tarjoamalla asiakkaillemme kapasiteettivarauksien aktiivisempaa käyttöä. Tällöin voidaan tuotannostamme varata tietty aikaikkuna asiakkaan tarpeeseen, vaikkei tuotantoa voitaisikaan kuormittaa vielä tarkasti. Tämä antaa monesti esimerkiksi asiakkaan suunnitteluun arvokasta peliaikaa.

Hintatasomme sai osaksi arvostelua. Ymmärrämme toki, että harva ostaja kiittää aktiivisesti toimittajia hinnoista, mutta samalla otamme ostajien arvostelun vakavasti. Olemme tietoisia varsinkin isompien sarjojen kohdalla siitä, että meidän täytyy kovasti kehittää tuotantomenetelmiämme ja tehokkuuttamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyistä palvelua. Aivan lähitulevaisuudessa tulemmekin kertomaan tuotantoamme koskevista merkittävistä uusista askelista.

Kiitos vielä kerran kaikista vastauksista asiakastyytyväisyyskyselyymme. On paljon helpompi kulkea eteenpäin parantamisen polulla, kun ei tarvitse hortoilla epätietoisena, vaan suunta eteenpäin on koko ajan selvillä.

Toki meille saa antaa palautetta kyselyidenkin välillä. Helpoiten se käy laittamalla postia osoitteeseen: reifer(a)reifer.fi tai soittamalla: 0207 983 090.

Arvot III – jatkuva oppiminen

Reifer on määrittänyt toimintaansa varten arvot. Noudattamamme arvot ovat

– sovitun noudattaminen

– omistautuminen tekemiselle

– jatkuva oppiminen

Arvot määritettiin jokunen vuosi sitten, ja silloin työyhteisössä käydyssä keskustelussa pureuduttiin arvojen merkitykseen ja tulkintoihin.

Tässä puidaan läpi kolmatta arvoa, ’Jatkuvaa oppimista’.

Muuttuvassa maailmassa, ja varsinkin teknologiaympäristössä, mielestämme ainoa keino katsoa eteenpäin on koulutus- ja oppimisasenteen kautta.

Emme voi missään vaiheessa todeta olevamme valmiita ammattilaisia, sillä heti sen sanottuamme myönnämme olevamme ajastamme jäljessä – tekniikka ja tekeminen kehittyvät niin valtavaa vauhtia eteenpäin, että eilispäivän opeilla pärjätään vain eilispäivän maailmassa – jota ei enää ole.

Organisaationa oppiminen tarkoittaa sitä, että pystymme luomaan kulttuurin, jossa virheitä saa tehdä, mikäli pystyy osoittamaan oppivansa niistä vastaisuuden varalle. Virheiden toistaminen on tyhmyyttä ja laiskuutta, josta voi oppia pois. Palautteesta kiittäminen, palautteen kuuntelu ja virheiden analysointi on arvokasta työtä organisaation osaamisen kehittämiseksi, jonka vaikutuksen näkee monesti vasta taaksepäin aikajännettä katsomalla. Emme enää toista samoja virheitä kuin joskus tuolloin.

Jatkuvaan oppimiseen kannustamme myös henkilökuntaamme. Tällä hetkellä, keväällä 2018, on henkilökunnastamme yksi henkilö valmistumassa hitsauksen IWS -spesialistiksi, ja toinen päättämässä oppisopimuksella hankittua erikoisammattitutkintoa. Lisäksi kaksi toimihenkilöä on johtamis- ja esimiesvalmennuksessa. Uusista koulutuksista ja niiden aloituksista keskustellaan lähes kuukausittain.

Työnantajana Reifer suhtautuu opiskeluun ja kouluttautumiseen kannustavasti. Kiky -tunteja voi suorittaa oppimispäiväkirjan avulla itseopiskellen vaikkapa Youtube -videoita katsellen tai ammattikirjallisuutta laiturin nokassa lukien. Lisäksi maksamme mistä tahansa koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja tutkintomaksuja, milloin katsomme sen hyödyntävän yritystä. Tutkinnon saajia muistetaan ja kannustetaan yhä eteenpäin oppimisen polulla.

Jokaisen kannattaa tarkastella omaa osaamistaan myös pohtimalla millaisia taitoja oma työ ja työelämä yleensäkin vaativat vaikkapa kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Ajatusleikki voi olla haastava (muistele, millaista työsi oli 10 vuotta sitten), mutta varmasti koulutuksen ja oppimisen ymmärtämisen kannalta avartava.

Oppiminen tarkoittaa myös sitä, että opimme tekemisen kautta. Yksi alihankintamaailmassa toimimisen hienouksia on se, että lähes päivittäin törmäämme asiakkaiden uusiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä saamme itsekin opiskella niiden toteuttamista.

Vaikka opiskelu on välillä työlästäkin, palkitsee oppiminen ja opiskelu uudella työllä. Jonka takia tätäkin teemme.

3D -tuotetiedon hyödyntäminen ohutlevyhankinnoissa

Perinteisesti ohutlevyosia varten on tilattaessa toimitettu valmistajalle sekä ohutlevyosan taivutus- että levityskuva. Tämä on saatu aikaiseksi siten, että tilaajalla on ollut omasta suunnittelusta tullut 3D -malli, josta on tulostettu työkuvaksi särmäyskuva, monesti jopa tkv -mitoin, ja lisäksi on luotu erillinen levityskuvanto, josta näkee leikattavan kappaleen geometrian ja ääreismitat.

Tässä toimintamallissa on yksinkertaisuudestaan huolimatta joitakin heikkouksia:

  • suunnittelijan ajattelema taivutus ei ehkä onnistu valmistajalla esimerkiksi työkalueroavaisuuksien vuoksi, toisin sanoen ei saada aikaiseksi juuri tilaajan ajattelemaa taivutussädettä
  • suunnittelijan luoma levityskuvannon tekemiseksi on käytetty laskennallista k-arvoa, joka vaihtelee CAD  -ohjelmiston ja valmistajilta saadun palautteen mukaan. Tuotteissa, joissa on taivutuksia paljon suhteessa kappaleen kokoon, mittavirhe voi olla useita millimetrejä – joka on pienessä tuotteessa paljon!
  • suunnittelijan piirustusten epätarkkuus johtaa helposti siihen, että valmistaja tekee omat valmistuspiirustuksensa eikä vie tekemiään muutoksia tilaajan suunnitteluun tiedoksi, joka hankaloittaa myöhemmin esimerkiksi varaosatarpeita ja vaikeuttaa mahdollista valmistajan vaihtoa
  • levityskuvantojen ja särmäyspiirustusten tekeminen on työlästä suunnittelijallekin ja periaatteessa oman tuotteen kannalta turhaa

Nykyisellään, kun lähes kaikki suunnittelu on 3D -pohjaista, voitaisiin hyvin käyttää 3D -malleja suoraan myös levyosien valmistusdokumentaationa. Tällöin edellytetään, että levyosien valmistajalla on käytössään nykyaikainen levytyöohjelmisto levyosatiedostojen käsittelyyn.

Levytyöohjelmisto käsittelee suoraan 3D -mallia (tiedostomuodoltaan yleisimmin STEP, STP tai IGS), jonka lisäksi levytyöohjelmistoon tuodaan tiedot käytettävästä materiaalista ja käytössä olevista särmäystyökaluista. Näillä tiedoilla ohjelmisto voi luoda särmäysohjelman, sekä edelleen siihen perustuvan levityskuvannon. Näin syntyvät tiedostot valmistaja tallentaa omiin järjestelmiinsä, ja ne ovat suoraan tuotannon käytettävissä.

Tuotannon lopputuloksena on täten 3D -mallia vastaava tuote, ilman erillisiä suunnittelijan luomia särmäys- ja levityspiirustuksia.

Valmistajalle 3D -mallin hyödyntäminen tuo etua virheiden vähenemisenä; esimerkiksi voidaan havaita jo ennen varsinaista tuotantoa, mikäli suunniteltu osa ei jostain syystä sovellu särmättäväksi. Lisäksi etua tuo särmäysohjelmien valmistuminen ns. off-line, jolloin särmäyskoneaikaa vapautuu varsinaiseen taivutukseen asetusaikojen lyhetessä. Samoin koko ketjussa käsiteltävien dokumenttien määrä vähenee.

Reiferillä on valmiudet käsitellä suunnitteludokumentaatiota 3D -muodossa, jolloin tilaaja voi tuotetiedoksi toimittaa ainoastaan tuotteen 3D -mallin, ja loppu ohutlevysuunnittelusta jää Reiferin tehtäväksi.

Reiferillä on Metalixin MBend -ohjelmisto, joka pystyy hyödyntämään käytössä olevia särmäyskoneita ja niiden työkalustuksia.

Edelleen Reifer pystyy antamaan palautetta tilaajan suunnitteluun, mikäli tuotteessa on valmistuksen kannalta kehitettävää.

Kysy mahdollisuuksista lisää myynnistämme.

Ruostumattoman teräksen peittaus

Ruostumattomilla teräksillä hitsauksen ja muun kuumennuksen aikana tapahtuu kromiköyhtymistä, tämän vuoksi ruostumattoman teräksen hitsauksen jälkikäsittelynä joudutaan tekemään toimenpiteitä korroosiokestävyyden parantamiseksi.

Kuva 1. Käsittelemätön hitsisauma

Toimenpiteinä voi olla mekaaninen hionta tai harjaus, jolla pyritään poistamaan oksidikerros ja kromiköyhä vyöhyke, tai kemiallinen käsittely, jolloin nämä kerrokset liuotetaan pois.

Hionta

Kuva 2. Hiottu hitsisauma

Hionnalla saadaan monesti riittävä ulkonäkö, kun hitsauksen aiheuttama tummentuma on poistettu. Työssä tulee huolehtia työvälineiden puhtaudesta, eli samoilla välineillä ei saa olla työstetty seostamattomia tai niukkaseosteisia materiaaleja.

Jotta lisäksi saavutetaan riittävä ja haluttu korroosionkesto, tulee huolehtia siitä, että kromiköyhä vyöhyke on kokonaan poistettu.

 

Peittaustahna

Kuva 3. Peittaustahnalla käsitelty hitsisauma

Peittaustahnalla käsitellään hitsisaumat kappaleissa, joita ei voida hioa tai koko kappaletta ei päästä upottamaan peittausaltaaseen. Peittaustahnalla voidaan hitsisaumat viimeistellä myös työmaaolosuhteissa ja pystypinnoilla.

Peittaustahna aiheuttaa aina kohtullisen selvän rajan käsitellyn ja käsittelemättömän materiaalin välille.

 

Uppopeittaus

Kuva 4. Uppopeittaus

Uppotuspeittauksessa koko kappale upotetaan peittausaineliuokseen, ja vaikutusajan jälkeen kappale neutralisoidaan ja pestään.

Upotuspeittauksella saadaan tasainen pinta koko kappaleeseen kaikille pinnoille ja varmistutaan kaikkien saumojen käsittelystä.

Upotettavat kappaleet tulee suunnitella siten, ettei upotuksen aikana niihin pääse syntymään ilmataskuja, joihin peittausaine ei pääse. Samoin kappaleissa ei saisi olla limittäisiä saumoja tai muita kapillaarin mahdollistavia rakenteita.

Kemiallisien käsittelyjen jälkeen peitatut kappaleet on aina huuhdeltava runsaalla vedellä, jotta kappaleen pintaan ei jää peittausainejäämiä ja jäämäoksidia, jotka aiheuttavat helposti värivirheitä. Rakenteen kuivumisellekin on varatta riittävä aika, jolloin uusi korroosiolta suojaava oksidikalvo pääsee muodostumaan käsitellylle pinnalle.

Reiferillä käytössä olevan peittausaltaan koko on 3,0 x 1,1 x 1,1 metriä.

Lisätietoja

Kaikki ylläolevat menetelmät ovat Reiferillä käytössä, kysy tarvittaessa ohjeistusta ja lisäteitoja myynnistämme.