3 tapaa tehdä tiiveystestaus säiliöille

Me Reiferillä valmistamme paljon erilaisia säiliöitä ja säiliömäisiä rakenteita levyosista hitsaamalla. Reiferin rutiineihin kuuluu tehdä aina säiliölle ja säiliömäisille rakenteille tiiveyskoe, jolla varmistutaan rakenteen ja hitsaussaumojen tiiveydestä.

Kun säiliörakenne perustuu levyrakenteiden käyttöön, ei säiliö useinkaan ole varsinainen paineastia. Tällaiset säiliöt ovat nesteiden säilytykseen, siirtoihin ja jakoihin tehtyjä väliaikaissäiliöitä, joilla ei esimerkiksi ole määritettyä kayttöpainetta. Levyrakenteinen säiliö ei myöskään kestä kovinkaan suuria paineita ilman että säiliön suorat pinnat alkavat muuttaa muotoaan. Kuitenkin säilöt olisi syytä testata heti valmistuksen jälkeen, jolloin vältytään kalliilta jälkityötä mahdollisen rakenteen vuotokohdan löydyttyä vasta säiliön myöhemmän käyttöönoton jälkeen.

Nestesäiliöille voidaan tiiveyskoe tehdä periaatteessa kolmella tavalla:

  • paineilmalla tai alipaineella
  • nesteellä
  • ultraäänellä

Näistä paineilmalla tehtävää koetta emme käytä ollenkaan. Ylipaineisen ilman käytössä on aina paineilman käyttöön liittyvä vaara. Säiliöstä saattaa paineen vuoksi irrota hitsattu, ruuvattu tai muu osa, joka saattaa paineen vuoksi sinkoutua testihenkilöstöä kohti aiheuttaen vaaran. Lisäksi paineilman käyttö aiheuttaa kuulovaurion vaaran, mikäli testattava rakenne pettää.

Joitakin säiliöitä olemme testanneet alipaineella. Tällöin säiliöön (tai vastaavaan rakenteeseen) kiinnitetään yhde, jonka avulla säiliön sisälle imetään hyvin pieni alipaine. Tämän jälkeen alipaineinen säiliö upotetaan veteen, ja halutun ajan jälkeen tarkastetaan säiliöön mahdollisesti päässyt veden määrä. Tämä testimenetelmä sopii esimerkiksi joidenkin luukullisten säiliöiden luukkuratkaisujen vedenpitävyyden tutkimiseen.

Nesteellä, käytännössä vedellä tehtävä painekoe on nestesäiliöille yksinkertaisin. Yleensä tulee kiinnittää vain huomiota käytettävään paineeseen. Mikäli kyseessä on laajat pinnat omaava säiliö, voi testauspaine olla alhaisimmillaan veden oma paine. Tällöin ei ole vaaraa säiliölle tapahtuvista muodonmuutoksista. Lisäksi vesijohtoverkostosta tulevaa 4-6 baarin painetta on helppo alentaa esimerkiksi yhden baarin testipaineeseen, joka voi olla joillekin säiliöille oikein sopiva.

Nesteellä tehtävälle kokeelle tulee määrittää jokin testausaika. Yleensä minimiaika on puoli tuntia. Joskus ajaksi on määritetty vaikkapa 24 tuntia. Valmistajan kannalta optimaalisin aika on se, joka huomioi yhden työvuorokauden aikarajoitteen. Esimerkiksi 16 tuntia tarkoittaa sitä, että edellisenä päivänä paineistettu säiliö saadaan tarkastettua seuraavan työpäivän aamuna, ja toimitettua samana päivänä jo eteenpäin seuraaviin työvaiheisiin tai asiakkaalle.

Nestetäytöissä tulee tietenkin säiliössä olevat liitännät, yhteet ja huolto- sekä miesluukut tulpata testin ajaksi. Näihin tarvittava materiaali ja komponentit suunnitella ennen testausta-

Reiferillä käymme yleensä asiakkaan kanssa keskustelun sopivasta testipaineesta ja ajasta, sekä osaamme ehdottaa sopivaa kombinaatiota.

Tietyissä erikoistapauksissa rakenteen tiiveyttä voidaan testata myös ultraäänellä. Tällöin rakenteen sisälle asemoidaan ultraääntä lähettävä yksikkö, ja mikrofonipäällä tarkastetaan rakenteen ulkopuolelta äänen avulla mahdollisia vuotokohtia. Tämä menetelmä soveltuu myöskin erilaisten luukku- ja oviratkaisujen tutkimiseen tapauksissa, joissa nestettä ei voida tai haluta käyttää.

Erilaisten säiliöiden tiiveydestä varmistumiseen on siis erilaisia tapoja. Mikäli mietit oman tuotteesi testausta, ota yhteyttä myyntiimme: reifer@reifer.fi tai soita 040 8281 900